برخی امکانات کنترل پانل های ما

در زیر شما را با برخی امکانات کنترل پانل که در اختیار کاربران قرار می دهیم آشنا می سازیم

تکنولوژی Ajax

در این کنترل پانل بیش از 80 درصد از تکنولوژی Ajax استفاده شده است این امر موجب تسریع در انجام مدیریت مطالب می شود

دیتابیس Mysql

سریع و سبک ترین تکنولوژی جهت پایگاه داده

فریمورک Yii

کلیه سورسهای این کنترل پانل توسط فریم ورک محبوب و امن Yii پشتیبانی می شود

کاربری روان و ایرانی

این کنترل پانل به صورت ساده و کارآمد طراحی شده است به طوری که افراد معمولی هم می توانند همانند اشخاص حرفه ای از آن استفاده نمایند

Widgetkit Folder Picker

آپلود سریع

به سادگی می توانید فایلهای خود را مدیریت و جند فایل را به طور همزمان آپلود نمائید

Widgetkit Location Picker

جانمایی در گوگل

ابزاری در اختیار کاربران قرار می گیرد که به سادگی می توانند پروژه های خو د و یا آدرس خود را در نقشه گوگل جانمایی نمایند

Widgetkit Item Ordering

مرتب سازی

مرتب کردن و چیدمان آیتمها در این کنترل پانل به سادگی و سریع امکان پذیر است

Add New Widgetkit Item

ویرایشگر قدرتمتند

ویرایشگری قدرمتند در اختیار کاربران قرار می گیرد و آنها را قادر می سازد فورمتهای محتلف متنی را ایجاد نمایند.

بلاگ

  Application Log
  Timestamp Level Category Message
  06:03:20.126671 trace system.CModule
  Loading "log" application component
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  06:03:20.129348 trace system.CModule
  Loading "request" application component
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  06:03:20.132560 trace system.CModule
  Loading "urlManager" application component
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  06:03:20.134608 trace system.CModule
  Loading "cache" application component
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  06:03:20.148260 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findByPk()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (259)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  06:03:20.148322 trace system.CModule
  Loading "db" application component
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (259)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  06:03:20.149852 trace system.db.CDbConnection
  Opening DB connection
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (259)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  06:03:20.160322 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `tbl_pages`
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (259)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  06:03:20.162424 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `tbl_pages`
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (259)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  06:03:20.164334 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE `t`.`Id`=5 LIMIT 1
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (259)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  06:03:20.164680 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findByPk()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (261)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  06:03:20.164784 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE `t`.`Id`=1 LIMIT 1
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (261)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  06:03:20.165566 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (7)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  06:03:20.165683 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=0 ORDER BY
  set_pos desc
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (7)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  06:03:20.166127 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findByPk()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (38)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  06:03:20.166241 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE `t`.`Id`=5 LIMIT 1
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (38)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  06:03:20.166537 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (50)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  06:03:20.166630 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=1 ORDER BY
  set_pos desc
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (50)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  06:03:20.168487 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Options.findByPk()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (15)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  06:03:20.168615 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `tbl_options`
  in /home2/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (15)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  06:03:20.169409 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `tbl_options`
  in /home2/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (15)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  06:03:20.169642 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_options` `t` WHERE `t`.`Id`=3 LIMIT 1
  in /home2/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (15)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  06:03:20.171106 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Options.findByPk()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (17)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  06:03:20.171220 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_options` `t` WHERE `t`.`Id`=2 LIMIT 1
  in /home2/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (17)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  06:03:20.171767 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (13)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  06:03:20.171861 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=0 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (13)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  06:03:20.172286 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  06:03:20.172378 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=1 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  06:03:20.172813 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  06:03:20.172918 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=6 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  06:03:20.173275 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  06:03:20.173358 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=7 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  06:03:20.173706 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  06:03:20.173794 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=8 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  06:03:20.174184 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  06:03:20.174269 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=9 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  06:03:20.174544 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  06:03:20.174628 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=10 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  06:03:20.174859 trace system.CModule
  Loading "clientScript" application component
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)