برخی امکانات کنترل پانل های ما

در زیر شما را با برخی امکانات کنترل پانل که در اختیار کاربران قرار می دهیم آشنا می سازیم

تکنولوژی Ajax

در این کنترل پانل بیش از 80 درصد از تکنولوژی Ajax استفاده شده است این امر موجب تسریع در انجام مدیریت مطالب می شود

دیتابیس Mysql

سریع و سبک ترین تکنولوژی جهت پایگاه داده

فریمورک Yii

کلیه سورسهای این کنترل پانل توسط فریم ورک محبوب و امن Yii پشتیبانی می شود

کاربری روان و ایرانی

این کنترل پانل به صورت ساده و کارآمد طراحی شده است به طوری که افراد معمولی هم می توانند همانند اشخاص حرفه ای از آن استفاده نمایند

Widgetkit Folder Picker

آپلود سریع

به سادگی می توانید فایلهای خود را مدیریت و جند فایل را به طور همزمان آپلود نمائید

Widgetkit Location Picker

جانمایی در گوگل

ابزاری در اختیار کاربران قرار می گیرد که به سادگی می توانند پروژه های خو د و یا آدرس خود را در نقشه گوگل جانمایی نمایند

Widgetkit Item Ordering

مرتب سازی

مرتب کردن و چیدمان آیتمها در این کنترل پانل به سادگی و سریع امکان پذیر است

Add New Widgetkit Item

ویرایشگر قدرتمتند

ویرایشگری قدرمتند در اختیار کاربران قرار می گیرد و آنها را قادر می سازد فورمتهای محتلف متنی را ایجاد نمایند.

بلاگ

  Application Log
  Timestamp Level Category Message
  08:06:35.544558 trace system.CModule
  Loading "log" application component
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  08:06:35.547090 trace system.CModule
  Loading "request" application component
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  08:06:35.550127 trace system.CModule
  Loading "urlManager" application component
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  08:06:35.552081 trace system.CModule
  Loading "cache" application component
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  08:06:35.564877 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findByPk()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (259)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  08:06:35.564930 trace system.CModule
  Loading "db" application component
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (259)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  08:06:35.566365 trace system.db.CDbConnection
  Opening DB connection
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (259)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  08:06:35.576908 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `tbl_pages`
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (259)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  08:06:35.578896 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `tbl_pages`
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (259)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  08:06:35.580729 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE `t`.`Id`=5 LIMIT 1
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (259)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  08:06:35.581073 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findByPk()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (261)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  08:06:35.581175 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE `t`.`Id`=1 LIMIT 1
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (261)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  08:06:35.581954 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (7)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  08:06:35.582066 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=0 ORDER BY
  set_pos desc
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (7)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  08:06:35.582529 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findByPk()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (38)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  08:06:35.582653 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE `t`.`Id`=5 LIMIT 1
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (38)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  08:06:35.583072 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (50)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  08:06:35.583177 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=1 ORDER BY
  set_pos desc
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (50)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)
  08:06:35.585045 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Options.findByPk()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (15)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  08:06:35.585175 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `tbl_options`
  in /home2/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (15)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  08:06:35.585871 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `tbl_options`
  in /home2/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (15)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  08:06:35.586102 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_options` `t` WHERE `t`.`Id`=3 LIMIT 1
  in /home2/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (15)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  08:06:35.587457 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Options.findByPk()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (17)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  08:06:35.587582 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_options` `t` WHERE `t`.`Id`=2 LIMIT 1
  in /home2/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (17)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  08:06:35.588092 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (13)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  08:06:35.588187 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=0 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (13)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  08:06:35.588606 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  08:06:35.588699 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=1 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  08:06:35.589155 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  08:06:35.589248 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=6 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  08:06:35.589600 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  08:06:35.589679 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=7 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  08:06:35.590054 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  08:06:35.590137 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=8 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  08:06:35.590482 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  08:06:35.590574 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=9 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  08:06:35.590872 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  08:06:35.590955 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=10 ORDER BY
  set_pos 
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  08:06:35.591198 trace system.CModule
  Loading "clientScript" application component
  in /home2/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home2/grayteck/public_html/index.php (27)