برخی امکانات کنترل پانل های ما

در زیر شما را با برخی امکانات کنترل پانل که در اختیار کاربران قرار می دهیم آشنا می سازیم

تکنولوژی Ajax

در این کنترل پانل بیش از 80 درصد از تکنولوژی Ajax استفاده شده است این امر موجب تسریع در انجام مدیریت مطالب می شود

دیتابیس Mysql

سریع و سبک ترین تکنولوژی جهت پایگاه داده

فریمورک Yii

کلیه سورسهای این کنترل پانل توسط فریم ورک محبوب و امن Yii پشتیبانی می شود

کاربری روان و ایرانی

این کنترل پانل به صورت ساده و کارآمد طراحی شده است به طوری که افراد معمولی هم می توانند همانند اشخاص حرفه ای از آن استفاده نمایند

Widgetkit Folder Picker

آپلود سریع

به سادگی می توانید فایلهای خود را مدیریت و جند فایل را به طور همزمان آپلود نمائید

Widgetkit Location Picker

جانمایی در گوگل

ابزاری در اختیار کاربران قرار می گیرد که به سادگی می توانند پروژه های خو د و یا آدرس خود را در نقشه گوگل جانمایی نمایند

Widgetkit Item Ordering

مرتب سازی

مرتب کردن و چیدمان آیتمها در این کنترل پانل به سادگی و سریع امکان پذیر است

Add New Widgetkit Item

ویرایشگر قدرتمتند

ویرایشگری قدرمتند در اختیار کاربران قرار می گیرد و آنها را قادر می سازد فورمتهای محتلف متنی را ایجاد نمایند.

بلاگ

  Application Log
  Timestamp Level Category Message
  16:30:20.837955 trace system.CModule
  Loading "log" application component
  in /home/grayteck/public_html/index.php (27)
  16:30:20.840615 trace system.CModule
  Loading "request" application component
  in /home/grayteck/public_html/index.php (27)
  16:30:20.843791 trace system.CModule
  Loading "urlManager" application component
  in /home/grayteck/public_html/index.php (27)
  16:30:20.845839 trace system.CModule
  Loading "cache" application component
  in /home/grayteck/public_html/index.php (27)
  16:30:20.858840 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findByPk()
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (259)
  in /home/grayteck/public_html/index.php (27)
  16:30:20.858897 trace system.CModule
  Loading "db" application component
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (259)
  in /home/grayteck/public_html/index.php (27)
  16:30:20.860409 trace system.db.CDbConnection
  Opening DB connection
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (259)
  in /home/grayteck/public_html/index.php (27)
  16:30:20.871159 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `tbl_pages`
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (259)
  in /home/grayteck/public_html/index.php (27)
  16:30:20.873738 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `tbl_pages`
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (259)
  in /home/grayteck/public_html/index.php (27)
  16:30:20.875658 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE `t`.`Id`=5 LIMIT 1
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (259)
  in /home/grayteck/public_html/index.php (27)
  16:30:20.876097 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findByPk()
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (261)
  in /home/grayteck/public_html/index.php (27)
  16:30:20.876205 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE `t`.`Id`=1 LIMIT 1
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (261)
  in /home/grayteck/public_html/index.php (27)
  16:30:20.876982 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (7)
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home/grayteck/public_html/index.php (27)
  16:30:20.877095 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=0 ORDER BY
  set_pos desc
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (7)
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home/grayteck/public_html/index.php (27)
  16:30:20.877583 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findByPk()
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (38)
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home/grayteck/public_html/index.php (27)
  16:30:20.877696 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE `t`.`Id`=5 LIMIT 1
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (38)
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home/grayteck/public_html/index.php (27)
  16:30:20.878029 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (50)
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home/grayteck/public_html/index.php (27)
  16:30:20.878129 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=1 ORDER BY
  set_pos desc
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/site/index.php (50)
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home/grayteck/public_html/index.php (27)
  16:30:20.880017 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Options.findByPk()
  in /home/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (15)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  16:30:20.880141 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `tbl_options`
  in /home/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (15)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  16:30:20.881478 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `tbl_options`
  in /home/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (15)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  16:30:20.881732 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_options` `t` WHERE `t`.`Id`=3 LIMIT 1
  in /home/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (15)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  16:30:20.883214 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Options.findByPk()
  in /home/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (17)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  16:30:20.883333 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_options` `t` WHERE `t`.`Id`=2 LIMIT 1
  in /home/grayteck/public_html/protected/components/Helpers.php (164)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/header.php (17)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (1)
  16:30:20.883868 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (13)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  16:30:20.883981 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=0 ORDER BY
  set_pos 
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (13)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  16:30:20.884404 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  16:30:20.884495 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=1 ORDER BY
  set_pos 
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  16:30:20.884931 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  16:30:20.885024 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=6 ORDER BY
  set_pos 
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  16:30:20.885360 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  16:30:20.885446 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=7 ORDER BY
  set_pos 
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  16:30:20.885790 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  16:30:20.885890 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=8 ORDER BY
  set_pos 
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  16:30:20.886240 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  16:30:20.886326 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=9 ORDER BY
  set_pos 
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  16:30:20.886615 trace system.db.ar.CActiveRecord
  Pages.findAll()
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  16:30:20.886701 trace system.db.CDbCommand
  Querying SQL: SELECT * FROM `tbl_pages` `t` WHERE db_pages=10 ORDER BY
  set_pos 
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/footer.php (25)
  in /home/grayteck/public_html/protected/views/layouts/site.php (9)
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  16:30:20.886970 trace system.CModule
  Loading "clientScript" application component
  in /home/grayteck/public_html/protected/controllers/SiteController.php
  (263)
  in /home/grayteck/public_html/index.php (27)